Osoitenumerointi

Porin kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää, josta käy ilmi kunnan alueella olevat osoitteet. Kaikki osoitekohteet yksilöidään liittämällä kadun tai tien nimeen osoitenumero. Jokaisella rakennetulla rakennuspaikalla pitää olla osoite, joka opastaa pelastusviranomaisia sekä muuta liikennöintiä. Osoitenumeroista sekä haja-asutusalueen tiennimistä vastaa Kaupunkimittausyksikkö.

Osoite asemakaava-alueella

Kadunnimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaava-alueilla käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron järjestelmää, jossa jokaiselle tontille annetaan juokseva osoitenumero. Osoitenumerot annetaan kaavan mukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille. Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset vasemmalla puolella.

Osoite haja-asutusalueella

Rakennus saa osoitteen rakennuslupavaiheessa. Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa numerojärjestelmää. Osoitenumero määräytyy siten, että etäisyyden metrimäärästä jätetään viimeinen numero pois (ns. 10-jakojärjestelmä). Parittomat numerot ovat tien oikealla puolella ja parilliset vasemmalla puolella.

Haja-asutuksen teille voidaan antaa nimi, mikäli se johtaa useammalle kuin kahdelle asutulle kiinteistölle. Tiennimi vahvistetaan apulaiskaupungingeodeetin päätöksellä.

Osoitemerkintä

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle. Jos pääasiallinen liikennöintitapa kiinteistölle on venekuljetus, sijoitetaan osoitenumerokilpi kiinteistön rantautumispaikkaan.

Porin kaupunki asentaa tiennimikyltit kaduille ja teille sekä vastaa kylttien hoidosta. Katujen ja teiden nimikilpien hoitoon liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kunnan tiemestariin.

Puutteelliset tai virheelliset osoitteet

Jos havaitset osoitteen olevan puutteellinen tai virheellinen, voit ottaa yhteyttä Kaupunkimittausyksikköön.

Mikäli ongelma koskee navigointi- ym. liikkumista opastavien järjestelmien sisältöä, pyydämme kääntymään palvelun tarjoajan puoleen. Navigointipalveluja tarjoavat tahot vastaavat itse omien kartta-aineistojensa päivittämisestä. Porin kaupungilla ei ole mahdollisuutta valvoa navigaattoriaineistojen tai internetin navigointipalvelujen aineistojen laatua tai ajantasaisuutta.

Yhteystiedot

Osoitteet
Teemu Salonen
Apulaiskaupungingeodeetti
teemu.salonen@pori.fi

Osoitteet ja opaskartta
Kartanpiirtäjä
Sirpa Ruotsalainen
sirpa.ruotsalainen@pori.fi

Tienviittojen huolto
Jyrki Kartastenpää
Tiemestari
jyrki.kartastenpää@pori.fi